Kaszubska integracja międzypokoleniowa z elementami rozwoju interpersonalnego

Opis zadania

Celem głównym projektu pn.: „Kaszubska integracja międzypokoleniowa z elementami rozwoju interpersonalnego” jest: „Podniesienie poziomu integracji oraz wzmocnienie tradycji i kultury kaszubskiej wśród 80 działaczy 80 organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia m.in.: szkoleniach, warsztatach wyjazdowych, spotkaniach, rajdach rowerowych i grach terenowych do dnia 31.10.2022r. Cel szczegółowy nr 1: Podniesienie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych, zarządzania w organizacji oraz tradycji i kultury kaszubskiej wśród 80 osób personelu organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia m.in.: szkoleniach, warsztatach do dnia 31.10.2022r. Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie potencjału organizacyjnego 80 organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział w warsztatach z zakresu zarządzania w organizacji i postaw proekologicznych do dnia 31.10.2022r. Cel szczegółowy nr 3: Podniesienie poziomu integracji międzypokoleniowej 80 osób personelu organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział w warsztatach, rajdach rowerowych i grach terenowych do dnia 31.10.2022r.

Obszar realizacji projektu obejmuje województwo pomorskie. W procesie rekrutacji organizacji pozarządowych Wnioskodawca pierwszeństwem udziału w projekcie obejmie organizacje z obszarów miejscowości poniżej 25 tyś mieszkańców. Jak wynika z danych źródłowych organizacje z obszarów wiejskich i miejsko- wiejskich mają najniższe zdolności organizacyjne i cechuje je wolniejszy poziom rozwoju (opis w dalszych częściach wniosku).

Grupę docelową projektu będzie stanowiło bezpośrednio 80 pracowników/współpracowników organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Poprzez objęcie wsparciem pracowników/współpracowników, skorzystają również same organizacje (80), dzięki czemu zwiększy się ich potencjał organizacyjny. Wnioskodawca planuje objąć wsparciem jednego pracownika/współpracownika z każdej organizacji przy zachowaniu zwiększonego udziału kobiet (60%), oraz min. 50% udziału osób powyżej 50 r.ż. Wskazane grupy osób cechuje trudniejsza sytuacja na rynku pracy i posiadają więcej barier związanych z kształceniem pozaformalnym i podnoszeniem wiedzy (szczegółowy opis w dalszych częściach wniosku).

Okres realizacji projektu zaplanowano w terminie od 01.09.2021r. do 31.10.2022r. Projekt będzie realizowany przez 14 miesięcy. Wnioskodawca zaplanował
działania projektowe mając na uwadze racjonalność wydatków i efektywność procesów projektowych.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

  1. Integracja międzypokoleniowa z elementami kultury, tradycji oraz rozwoju NGO – warsztaty wyjazdowe (4 grupowe wyjazdy, po 20 osób).
  2. Spotkania z regionalną kaszubską kulturą;
  3. Szkolenie ABC przedsiębiorczości – Distance Learning dla 40 osób;
  4. Pakiet szkoleń/warsztatów interpersonalnych dla 40 osób;
  5. Rajdy rowerowe z przewodnikiem po kaszubskich terenach rekreacyjnych;
  6. Gry terenowe – rozwiązywanie zagadek w miejscach turystycznych;
  7. Rozwój instytucjonalny;
  8. Koszty administracyjne;