Polska Fundacja Inicjatyw Rozwojowych

Czym się zajmujemy

Promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji. Promowanie i działania na rzecz aktywnego obywatelstwa, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Zwiększanie dostępu do edukacji i kształcenia ustawicznego. Wspieranie uczniów, studentów, osób dorosłych w zdobywaniu wiedzy, udzielanie im pomocy, konsultacji, w tym w trakcie nauki za granicą. Podejmowanie działań przeciwdziałających bezrobociu i promujących zatrudnienie. Wspieranie i organizacja nauczania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, oraz poszukujących pracy. Prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym wyrównywania różnic społecznych.
Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację na terenie rzeczpospolitej Polskiej. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach ukierunkowanych na promocję przedsiębiorstw, produktów i usług na rynku krajowym i zagranicznym. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami.