POLSKA FUNDACJA INICJATYW ROZWOJOWYCH

Wspieramy, pomagamy i rozwijamy.

O FUNDACJI

Promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji. Promowanie i działania na rzecz aktywnego obywatelstwa, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiększanie dostępu do edukacji i kształcenia ustawicznego. Wspieranie uczniów, studentów, osób dorosłych w zdobywaniu wiedzy, udzielanie im pomocy, konsultacji, w tym w trakcie nauki za granicą. Podejmowanie działań przeciwdziałających bezrobociu i promujących zatrudnienie. Wspieranie i organizacja nauczania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, oraz poszukujących pracy. 

aKTUALNOŚCI

PARTNERZY